Новини

Номер 48 от 19.06.2008-ДВ-"Почистване дъното на язовир "Топлика", с. Розовец, община Брезово"

19.06.08

Преглед на обществена поръчка Строителство Номер 48 от 19.06.2008 РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование: Община Брезово Пощенски код: 4160 За контакти: инж.Борис Стоянов Гърков Електронна поща: oba_brezovo@abv.bg Факс: 03191 2257 Адрес: ул. "Г.Димитров" 25 Адрес за Допълнителна информация: Съгласно 1.1) Град: Брезово Адрес за Документация: Съгласно 1.1) Лице за контакт: инж.Борис Стоянов Гърков Адрес за изпращане на оферти: Съгласно 1.1) Адрес на възложителя Телефон: 03191 2708 Адрес на профила на купувача Държава: Република България I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и: От името на други възложители: НЕ Основна дейност на възложителя: Обществени услуги Вид на възложителя: Регионален или местен орган I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с: (полето се попълва от възложители по чл.7, т.5 или 6)
Основна дейност РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА ІI.1) Описание ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя: Наименование: "Почистване дъното на язовир "Топлика", с. Розовец, община Брезово" ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата (Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата поръчка) Код NUTS: BG221 Място на изпълнение: язовир "Топлика" в землището на с.Розовец,Община Брезово Тип доставки Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство, съответстващо на изискванията, определени от възложителите Категория услуга Обект на поръчката: Строителство ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката: Кратко описание: Избор на изпълнител за строителство на обект: "Почистване дъното на язовир "Топлика",с.Розовец, община Брезово" ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) Oсн. предмет: 45112400: Изкопни работи ІІ.1.5) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции, използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции) Ако да, офертите трябва да бъда подадени (отбележете само едно): Има ли обособени позиции: НЕ Брой обособени позиции ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти Ще бъдат ли приемани варианти: НЕ ІІ.2) Количество или обем на поръчката ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо) Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо) Общо количество: Прогнозна стойност до 210 000 лв. без ДДС Прогнозна стойност: 210000 Прогнозна мин/макс стойност (валута) Прогнозна мин. стойност Прогнозна макс. стойност Прогнозна стойност (валута): BGN ІІ.2.2) Опции (когато е приложимо) Брой повторения Описание Има ли опции: НЕ Прогнозен график - дни Месеци Дни Мин. брой повторения Макс. брой повторения Прогнозен график - месеци ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката Крайна дата: 30/09/2008 Дни Начална дата Месеци РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции (когато е приложимо): Депозити и гаранции: Гаранция за участие в процедурата - 1 000 лева. Гаранциите се представят в една от следните форми: 1. парична сума в касата на общината или по банков път. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това следва да стане по следната сметка на ОБЩИНА БРЕЗОВО: IBAN: BG27STSA93003301155693 BIC код STSABGSF Банка „ДСК”ЕАД , клон Раковски При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията. 2. банкова гаранция. Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат: Условия и начин на финансиране: Начин на плащане: съгласно предложената оферта от спечелилият кандидат в процедурата ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо): Изискване за създаване ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо) Ако да, опишете ги: Други особени условия: ДА Описание на особени условия: Предвидените в обществената поръчка дейности ще се изпълняват при условие, че Община Брезово бъде финансирана от ПУДООС /Предприятие за управление дейностите по опазване на околната среда/. При условие, че ПУДООС откаже финансиране на предвидените дейности, Община Брезово ще уведоми писменно за отказа спечелилият обществената поръчка и обектът няма да се изпълнява. ІІІ.2) Условия за участие ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри: Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: • Отстраняват се кандидати които не са представили необходимите документи по чл. 21, ал. 1 от НВМОП и чието предложение е непълно или не отговаря на предварително обявените минимални изисквания в т.ІІІ.2.2. "Икономически и финансови възможности" и в т.ІІІ.2.3 "Технически възможности" ОТ НАСТОЯЩОТО ОБЯВЛЕНИЕ. ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности Изискуеми документи и информация: • копия от балансите и отчетите за приходите и разходите за предходните три години /2005,2006 и 2007г./ - заверени “Вярно с оригинала” с мокър печат на кандидата; Препоръки от предишни възложители , свързани с предмета на поръчката- референции. Минимални изисквания: За да участва в процедурата, кандидатът следва да докаже, че през последните три години /2005,2006 и 2007 год./ оборотът му е средно по-голям от 300 000 лева годишно. Ако кандидатът не отговаря на това условие, той отпада от участие в процедурата и неговото финансово предложение няма да бъде отворено. ІІІ.2.3) Технически възможности Изискуеми документи и информация: - списък на реализираните от кандидата обекти с подобен род СМР през последните три години и на каква стойност - списък на техниката, с която разполага кандидатът за извършване на предвидените дейности. Минимални изисквания: Кандидатът следва да докаже, че е изпълнил поне два обекта с подобни по стойност и вид СМР през последните три години. Ако кандидатът не отговаря на това условие, той отпада от участие в процедурата и неговото финансово предложение няма да бъде отворено. ІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо) Има ли запазени поръчки: НЕ Ограничение на поръчката ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби: Изисква ли се определена професия Нормативни разпоредби ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата Да се посочат ли имената и професионалната квалификация на персонала РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА ІV.1) Вид процедура ІV.1.1) Вид процедура Вид процедура: Открит конкурс ІV.1.2) Начална тръжна цена (в случай на публичен търг) Начална тръжна цена ІV.1.3) Стъпка на наддаване (в случай на публичен търг) Стъпка на наддаване ІV.1.4) Дата, час и място на провеждане на публичен търг(в случай на публичен търг) Място Час Дата ІV.2) Критерий за оценка на офертите ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите Критерий за оценка: икономически най-изгодна оферта при показатели, посочени в документацията ІV.2.2) Ще се използва електронен търг Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо) Ще се използва електронен търг: НЕ Допълнителна информация ІV.3) Административна информация Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е приложимо) Идентификационен номер ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка Ако да, посочете къде: Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): НЕ Вид на публикацията Номер на обявлението в ДВ Други предишни публикации (ако е приложимо) ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи) Срок за получаване на документация за участие Платими документи: ДА Час: 16:00 Цена: (без ДДС) 50 Условия и начин за плащане: В брой, на касата в информационния център на Общинска Администрация - Брезово или по банков път по сметка на община Брезово: IBAN BG86STSA93008400520000Q BIC: STSABGSF Банка ДСК, клон Раковски. При заплащане по банков път, кандидатите следва да изпратят на факс 03191-22-57 точен адрес, на който да се изпрати конкурсната документация. Дата: 24/07/2008 Валута: BGN ІV.3.4) Срок за получаване на оферти Час: 16:00 Дата: 24/07/2008 ІV.3.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие Друг език: Български Езици ІV.3.7) Срок на валидност на офертите Дни Дата Месеци: 3 ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите Могат ли лица да присъстват на отварянето на офертите: ДА Място: В заседателната зала в сградата на Общинска администрация Час: 13:00 Лица, които могат да присъстват на отварянето на офертите: При условията на чл.38, ал.4 от НВМОП Дата: 25/07/2008 РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ VІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е приложимо): Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления: Периодично възлагане на поръчка: НЕ Прогнозен график VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС: Ако да, посочете проекта/програмата: Поръчката свързана ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС: НЕ Проект/програма VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо) Допълнителна информация: Предвидените в обществената поръчка дейности ще се изпълняват при условие, че Община Брезово бъде финансирана от ПУДООС /Предприятие за управление дейностите по опазване на околната среда/. При условие, че ПУДООС откаже финансиране на предвидените дейности, Община Брезово ще уведоми писменно за отказа спечелилият обществената поръчка и обектът няма да се изпълнява. VІ.4) Процедури по обжалване VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията Пощенски код: 1000 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg Факс: 02 9807315 Адрес: бул. "Витоша" 18 Град: София Интернет адрес: :http://www.cpc.bg Телефон: 02 9804070 Държава: Република България Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо) Официално наименование Пощенски код Електронна поща Факс Адрес Град Интернет адрес Телефон Държава VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 ИЛИ при необходимост раздел VІ.4.3) Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби: Подаване на жалби: Срокът за обжалване е десет дни от датата на която Възложителя е уведомил Кандидата съгласно чл.120, ал.2 от ЗОП. VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби Официално наименование Пощенски код Електронна поща Факс Адрес Град Интернет адрес Телефон Държава VІ.5) Дата на изпращане на настоящото обявление Дата: 17/06/2008 ПРИЛОЖЕНИЕ А ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ I) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация Официално наименование Пощенски код За контакти Електронна поща Факс Адрес Град Лице за контакт Интернет адрес Телефон Държава ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие (спецификации и допълнителни документи) Официално наименование Пощенски код За контакти Електронна поща Факс Адрес Град Лице за контакт Интернет адрес Телефон Държава ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите Официално наименование Пощенски код За контакти Електронна поща Факс Адрес Град Лице за контакт Интернет адрес Телефон Държава