Новини

Преглед на обществена поръчка - Строителство - Номер 22

28.07.08

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
 Официално наименование: "Национална електрическа компания" - ЕАД
 Пощенски код: 1040
 За контакти: "НЕК" - ЕАД
 Електронна поща: gkamberov@nek.bg
 Факс: 02 9263437
 Адрес: ул. "Триадица" № 8
 Адрес за допълнителна информация: Друго: моля, попълнете Приложение А.I
 Град: София
 Адрес за допълнителни документи: Друго: моля, попълнете Приложение А.II
 Лице за контакти: инж. Георги Камберов
 Адрес за изпращане на заявления: Друго: моля, попълнете Приложение А.III
 Адрес на възложителя: www.nek.bg
 Телефон: 02 9263423
 Адрес на профила на купувача
 Държава: България
I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:
 Основна/и дейност/и: Електрическа енергия
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:
 Наименование: Изпълнение на СМР на обект: ВЛ 400 kV за ТЕЦ ”Марица-изток 1” и преустройство пред п/ст ”Марица-изток”, подобект: "Реконструкция на ВЛ 400 kV “Розовец” - участък от стълб № 4 до стълб № 16".
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата (Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която съответства на конкретния предмет на вашата поръчка или покупка/и)
 Код NUTS: BG23
 Място на изпълнение: В района на Гълъбово
 Тип доставки
 Тип строителство: Изграждане
 Категория услуга
 Обект на поръчката: Строителство
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за
 Предназначение: Възлагане на обществена поръчка
ІІ.1.4) Информация относно рамково споразумение (когато е приложимо)
 Мин./макс. прогнозна стойност (валута)
 Брой изпълнители
 Рамково споразумение
 Прогнозна стойност (валута)
 Прогнозна стойност
 Срок в години
 Честота и стойност
 Мин. прогнозна стойност
 Срок в месеци
 Макс. прогнозна стойност
 Максимален брой изпълнители
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката:
 Описание: Поръчката включва доставка, изпълнение на строително-монтажни, демонтажни и пусково-наладъчни работи на обект: "ВЛ 400KV за ТЕЦ "Марица-изток 1" и преустройство пред п/ст "Марица-изток", подобект: "Реконструкция на ВЛ 400KV "Розовец" - участък от стълб № 4 до стълб № 16"
ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
 Oсн. предмет: 45232210: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни и разпределителни електропроводи, надземни
ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация
 Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: НЕ
ІІ.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):
 Обособени позиции: НЕ
 Подаване на оферти
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти
 Ще бъдат приемани варианти: НЕ
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)

Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)
 Общо количество или обем: Съгласно ценовата таблица, неразделна част от тръжната документация.
 Прогнозна стойност
 Прогнозна стойност от/до - валута
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута
ІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)
 Брой повторения
 Описание
 Опции: НЕ
 Прогнозен график - брой дни
 Брой месеци
 Брой дни
 Минимален брой повторения
 Максимален брой повторения
 Прогнозен график - брой месеци
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
ІІ.3.1) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
 Дата за завършване
 Срок в дни: 60
 Дата за начало
 Срок в месеци
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:
 Изискуеми депозити и гаранции: Гаранция за участие в размер на 12 000 (дванадесет хиляди) лева под формата на безусловна неотменяема банкова гаранция или депозит по сметката на Възложителя. Избраният за изпълнител кандидат при подписване на договора представя банкова гаранция или депозит по сметката на Възложителя в размер на 5 % от стойността на договора.
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:
 Условия: Собствено финансиране. Плащането ще се извърши съгласно приложения към тръжната документация образец на договор - 95%от фактурираната стойност за извършените работи, установени с констативен протокол и след представяне на данъчна фактура. Останалите 5% ще се изплащат след подписване на констативен протокол обр.15 от Наредба 3 към ЗУТ.
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):
 Изискване
ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)

Ако да, опишете ги:
 Други особени условия: ДА
 Условия: Лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Изтеглянето и регулирането на проводника и м.з. въже трябва да се извърши по метода под механично напрежение. Това изисква кандидатите да разполагат с два комплекта машини за теглене на проводници под механично напрежение (теглителна и задържаща), с теглителна сила минимум 40 кN.
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:
 Документи и информация: Удостоверение за актуално състояние; документ за съдебна регистрация;идентификационен номер;декларация за спазена минимална цена на труда;декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП; декларация за липса на обстоятелствата по чл.4 7, ал. 2 от ЗОП. Когато участникът предвижда подизпълнители, тези документи се представят и за тях. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 2. Удостоверение за вписване в централния професионален регистър на строителя към камарата на строителите за категория строеж, предмет на настоящата поръчка.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация (когато е приложимо):
 Документи и информация: Удостоверения от банки и копие от застраховка за професионална отговорност; годишен финансов отчет; информация за общия оборот и за оборота на стоките, услугите или строителството с предмет подобен на предмета на настоящата поръчка за последните три години (средно годишен оборот за последните три години минимум 2 000 000 (два милиона) лв. за изпълнениСМР, с предмет ВЛ 110 KV и по-високо напрежение).
ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация (когато е приложимо):
 Документи и информация: Декларация, съдържаща списък на обектите с подобен предмет в последните три години, като се посочи типа на линията, нейната дължина, период на изпълнение, инвеститор и ползван ли е подизпълнител /минимум два обекта за последните три години с предмет ВЛ 400KV; сертификати за система за осигуряване на качеството;описание на техническото оборудване, осигуряване на качество и оборудване за изпитание и изследване; документи, удостоверяващи образование и професионална квалификация на работниците и служителите; кандидатите да разполагат с два комплекта машини за теглене на проводници под механично напрежение (теглителна и задържаща), с теглителна сила минимум 40 kN.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)
 Запазени поръчки: НЕ
 Тип запазената поръчка
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:
 За изпълнението на услугата се изисква определена професия
 Нормативни разпоредби
ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата
 Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: ДА
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
 Избрани кандидати
 Вид процедура: Открита
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
 Критерий за оценка: икономически най-изгодна оферта при показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)
 Ще се използва електронен търг: НЕ
 Допълнителна информация
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е приложимо)
 Номер
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

Ако да, посочете къде:
 Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): НЕ
 Вид на публикацията
 Номер на обявлението в ДВ
 Други предишни публикации (ако е приложимо)
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на динамична система за доставки)

Срок за получаване на документация за участие
 Платими документи: ДА
 Час: 12:00
 Цена: 240
 Условия: В касата на "НЕК" - ЕАД, П "Трафоелектроинвест", бул. "П. Ю. Тодоров" № 24, или по сметката на възложителя: "НЕК" - ЕАД, П "Трафоелектроинвест", София; ТБ "Инвестбанк", ЦУ, бул. "България" № 83а, банкова сметка: IBAN: BG40IORT80481000630401, банков код: BIC: IORTBGSF. Цената е с включен ДДС.
 Дата: 18/09/2008
 Валута: BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
 Час: 14:00
 Дата: 18/09/2008
ІV.3.5) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
 Друг език: Български
 Език/ци
ІV.3.6) Срок на валидност на офертите (открита процедура)
 Брой дни: 90
 Дата
 Брой месеци
ІV.3.7) Условия при отваряне на офертите
 Лица които могат да присъстват при отварянето на офертите: ДА
 Място: "НЕК" ЕАД, П "Трафоелектроинвест", София
 Час: 14:30
 Лица: Участници или упълномощени техни представители
 Дата: 18/09/2008
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е приложимо)

Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:
 Това представлява периодично възлагане на поръчка: НЕ
 Прогнозен график
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

Ако да, посочете проекта/програмата:
 Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС: НЕ
 Проект/програма
VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)
 Допълнителна информация
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
 Факс: 02 9807315
 Адрес: бул. "Витоша" № 18
 Град: София
 Интернет адрес: www.cpc.bg
 Телефон: 02 9884070
 Държава: България
Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)
 Официално наименование
 Пощенски код
 Електронна поща
 Факс
 Адрес
 Град
 Интернет адрес
 Телефон
 Държава
VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 или при необходимост раздел VІ.4.3)

Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:
 Информация относно крайния срок: Съгласно сроковете, предвидени в ЗОП. Жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от уведомяването му за съответното решение или действие, а ако не е уведомено - от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.
VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
 Факс: 02 9807315
 Адрес: бул. "Витоша" № 18
 Град: София
 Интернет адрес: www.cpc.bg
 Телефон: 02 9884070
 Държава: България
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
 Дата: 25/07/2008
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация
 Официално наименование: "НЕК" - ЕАД, П "Трафоелектроинвест"
 Пощенски код: 1408
 За контакти: "НЕК" - ЕАД, П "Трафоелектроинвест"
 Електронна поща: sdimitrov@trafo.nek.bg
 Факс: 02 8594445
 Адрес: бул. "П. Ю. Тодоров" № 24
 Град: София
 Лице за контакти: инж. Сашо Димитров, инж. Р. Рахнев
 Интернет адрес: www.nek.bg
 Телефон: 02 8581719; 02 9654842
 Държава: България
ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за динамична система за доставки)
 Официално наименование: "НЕК" - ЕАД, П "Трафоелектроинвест"
 Пощенски код: 1408
 За контакти: НЕК ЕАД П"Трафоелектроинвест"
 Електронна поща: sdimitrov@trafo.nek.bg
 Факс: 02 8594445
 Адрес: бул. "П. Ю. Тодоров" № 24
 Град: София
 Лице за контакти: инж. Сашо Димитров, инж. Стефка Иванова
 Интернет адрес: www.nek.bg
 Телефон: 02 8581719; 02 9654818
 Държава: България
ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие
 Официално наименование: "НЕК" - ЕАД, П "Трафоелектроинвест"
 Пощенски код: 1408
 За контакти: "НЕК" - ЕАД, П "Трафоелектроинвест"
 Електронна поща: sdimitrov@trafo.nek.bg
 Факс: 02 8594445
 Адрес: бул. "П. Ю. Тодоров" № 24
 Град: София
 Лице за контакти: инж. Сашо Димитров, инж. Стефка Иванова
 Интернет адрес: www.nek.bg
 Телефон: 02 8581719; 02 9654818
 Държава: България