Новини

УКАЗ № 336 - ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА

27.08.08

    На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 7, ал. 1 и § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за местните избори
    
    ПОСТАНОВЯВАМ:
    
    Насрочвам нов избор за кмет на кметство Розовец, община Брезово, област Пловдив, на 9 ноември 2003 г.
    
    Издаден в София на 3 септември 2003 г.
    Президент на републиката: Георги Първанов
    Подпечатан с държавния печат.
    Министър на правосъдието: Антон Станков