География

Растителност

Съгласно възприетото горскорастително райониране на България (Захариев и др., 1979). районът попада в Тракийска горскорастителна област (Т), подобласт Горна Тракия (ГТ). Съобразно надморската височина попада в Долния равнинно-хълмист и хълмисто-предпланински пояс на дъбовите гори (Т-1) и в Средния планински пояс на горите от бук и иглолистни (Т-М). В зависимост от местоположението, надморската височина и хидроложките условия, районът попада в следните подпояси: Т-1-2 - Подпояс на равнинно-хълмистите дъбови гори (0-500 м н.в.) Т-1-3 - Подпояс на хълмисто-предпланинските смесени широколистни гори (500-700 м н.в.) В тези подпояси естествената растителност е главно от благун, зимен дъб. космат дъб, келяв габър и други, които образуват чисти и смесени насаждения. Създадени са горски култури от иглолистни (черен бор. атласки кедър и други) и широколистни (акация, дъбове и други). Т-М-1 - Подпояс на нископланинските гори от горун, бук и ела {700-1200 м н.в.) Тук естествената растителност е главно от зимен дъб и бук, образуващи както чисти, така и смесени насаждения. На места са създадени горски култури от бял бор, ограничено на подходящи месторастения е залесявано с дуглазка.