Новини

Нов електропровод 400 kV „Розовец”

31.01.09

Правителството реши 4 съоръжения, свързани с новоизграждащата се топлоелектрическа централа на площадката на „Марица Изток I”, да бъдат обекти с национално значение. Това са електропроводите 400 kV „Розовец”, 400 kV „Соколец”, 110 kV „Бояново” и временно захранване 20 kV.

„Розовец” и „Соколец” ще свържат подстанция „Марица Изток” с топлоелектрическата централа на площадката на „Марица Изток I”, община Гълъбово, а временното захранване 20 kV ще осигури връзката на подстанция „Гълъбово” с разпределителната уредба на ТЕЦ-а.

Обявяването им за обекти с национално значение значително ще се съкрати сроковете на административните процедури, свързани с доизгражадне на съоръженията.

Присъединяването на новата мощност към преносната мрежа е въз основа на договорите за изкупуване на електрическа енергия и за присъединяване, подписани между НЕК и инвеститора „AES-3С Марица Изток I”. Те предвиждат новата централа, чието изграждане стартира през юни 2006 г., да бъде присъединена към преносната мрежа чрез необходимите съоръжения. Брутната инсталирана мощност на ТЕЦ-а е 670 MW.